تشکیل ستادی ویژه برای ارتقای سلامت اداری کارکنان شهرداری...

آیا برخی تخلفات و سوء استفاده ها کاهش می یابد؟ تشکیل ستادی ویژه برای ارتقای سلامت اداری کارکنان شهرداری شهردار نیشابور در خصوص موضوع سلامت اداری کارکنان گفت: موضوع سلامت اداری همواره در اسناد و سیاست...