تسخیر نیشابور به دست اعراب

تسخیر نیشابور به دست اعراب اکثر قریب به اتفاق منابع ، فتح نیشابور را در زمان عثمان ابن عفان ودر سال سی ام هجرت وبه سرداری عبداله ابن عامر ذکر کرده اند.اگرچه برخی مورخین ازچمله یاقوت حموی در معچم البل...