چرا در ترکیه، مردم کتاب می خوانند اما در ایران نه؟!...

چرا در ترکیه، مردم کتاب می خوانند اما در ایران نه؟! اگزیستانسیالیسم یعنی چی؟! به یک معنا آن را اصالت وجود دانسته اند. در وبسایت انسان شناسی و فرهنگ می خوانیم: «یک فرد اگزیستانسیالیست، بر خلاف ایده آل...