ترکانِ قره بیاتِ نیشابور

قدمت و سابقهحضور طوایف بیات نیشابور که به قره بیات شهرت دارند ، در ایران به قبل از قرن دهم می رسد. وجه تسمیه قره بیات ها و تاریخ دقیق ورود آنها به خراسان روشن نیست . تشابه عنوان این طوایف با قره بیات...