نکاتی مهم از اجاره غرفه و دکّه از شهرداری...

نکاتی مهم از اجاره غرفه و دکّه از شهرداری و تخلیه آن ها در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی (چه عرصه و چه اعیان) چنانچه شهرداری برای بهره برداری بهتر و مناسب، بخواهد ملک را اجاره ...