قانون گریزی، تخلفات مالی، سوء مدیریت

منابع آگاه از دهیاری ها و بخشداری ها خبر می دهند: قانون گریزی، تخلفات مالی، سوء مدیریت گزارش خیام نامه از برخی جابه جایی ها و تخلفات در بخشداری ها و دستگاه های زیر نظر فرمانداری نیشابور دریافت گزارش ...