مسئول جدید تربیت بدنی آموزشگاه های نیشابور درگفتگو با خیام نامه...

مسئول جدید تربیت بدنی آموزشگاه های نیشابور درگفتگو با خبرنگار خیام نامه بیان کرد: المپیادهای ورزشی مدارس، تجهیز کانون های ورزشی وتمرکز بر مقطع ابتدایی اولویت های ماست شاید بتوان تربیت بدنی آموزشگاه ر...