انتشار خیام نامه ۲۴۶

ادعاهای بی سند وزیر احمدی نژاد در نیشابور «برجام » کشک است؛ سرنخ دست کیست؟! کسانی می خواهند کنار «دکه » رهبری شعبه بزنند! اینها مرد روز معرکه نیستند، یک «پخی » بکنی همه شان در می روند زمان رئیس جمهور...