تجمع عده ای از مردم شهر خرو در اعتراض به بوی نامطبوع کارخانه کارتن ساز...

تجمع عده ای از مردم شهر خرو در اعتراض به بوی نامطبوع کارخانه کارتن سازی خرو/ مرشدلو- حدود ۱۰۰ نفر از اهالی شهرک امام رضا(ع) شهر خرو که در مجاورت کارخانه کارتن سازی ساکن می باشند؛ نسبت به آلایندگی این...