سرقت های مسلحانه، آژیر بیکاری و فقر

سرقت های مسلحانه، آژیر بیکاری و فقر وقتی حوادث بی رحمانه ای همچون سرقت مسلحانه ی طلافروشی و آسیب دیدن چند شهروند بیگناه، در روز دوشنبه و صحبت درباره ی آن، موضوع اصلی محافل مختلف شده و هر کس به نوعی ا...