تامین دلیل

  چنانچه ادعایی فاقد دلیل باشد به نتیجه نمی رسد و چون ممکن است بین طرح دعوی تا تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی به دلایل فاصله زمانی ایجاد گردد و این فاصله زمانی موجب از بین رفتن دلایل شود ،بنابراین اشخاص ...