نقبی به سیمای اجتماعی نیشابور در ورای نیم قرن پیش...

نقبی به سیمای اجتماعی نیشابور در ورای نیم قرن پیش سا لهای دورتر نیشابور هر روز غروب صادق سپور ۴۰ عدد فانوس در سرتا سر خیابان پهلوی، در جایگاهایی که به همین منظور تعبیه شده بودند آویزان می کرد و هر با...

ترکانِ قره بیاتِ نیشابور

قدمت و سابقهحضور طوایف بیات نیشابور که به قره بیات شهرت دارند ، در ایران به قبل از قرن دهم می رسد. وجه تسمیه قره بیات ها و تاریخ دقیق ورود آنها به خراسان روشن نیست . تشابه عنوان این طوایف با قره بیات...

ابوالقاسم حسن واعظ نیشابوری

در نیمه ی دوم قرن چهارم هجری یکی از مفسران و محدثان و ادبای نیشابور، به نام ابوالقاسم حسن واعظ نیشابوری، (متوفی ۴۰۶ هـ .ق) کتابی تصنیف کرد به نام عقلای مجانین. موضوع این کتاب چنان که از نام آن پیداست...

تاریخ راه آهن در نیشابور به دهه ۱۳۳۰ برمیگردد...

تاریخ راه آهن در نیشابور به دهه‌ ۱۳۳۰ برمی‌گردد؛ در کتاب تاریخ جامع راه‌آهن آمده است که خط ریلی شاهرود-مشهد،پس از یک سال و نیم به ایستگاه نیشابور رسید و در ایستگاه نیشابور، اول مرداد ۱۳۳۵، طی مراسمی ...

نیشابور دوره سامانی جولانگاه هنر نقاشی و مرکزسفال سازی             درسال۲۸۷هجری،عمرولیث صفاری تسلیم امیراسماعیل سامانی شدوسلسله ی سامانی برقدرت خراسان تکیه زد. امیراسماع...

بنا و پیشینه ی نیشابور

از این شماره برآنیم تا به درخواست برخی خوانندگان صفحه چراغ راه ،دراین ستون تحت نام «نیشابور در گستره تاریخ « به اندازه وسع مان به تاریخ کهن زادبوم مان نیشابور بزرگ بپردازیم ،باشد تا پشتوانه وچراغ راه...