زنجیرها و براده های مقدس

قسمت چهاردهم از ویژگی های قرون وسطا ، قداست داشتن خیلی از اشیاء و مفاهیم بود. یکی از افرادی که در همان قرون اولیه ی وسطا سعی بلیغ نمود تا دنیای مسیحی و پیروان آن را از خردورزی و اندیشه پروری دور نمای...