ورود چرخ خیاطی به ایران

  فرنگ همان فرانک می باشد وفرانک نام قومی است که در سرزمین کنونی فرانسه ساکن شدند ونام خود را به این سرزمین دادند .وچون اولین ارتباط ایرانیان با غرب در دوره فتحعلی شاه با فرانسه برقرارشد ،ایرانی...