اداره ایالتی معارف واوقاف خراسان

متن سند: وزارت معارف واوقاف؛صنایع مستظرفه           تاریخ۲۲ماه۴/۱۳۱۳ اداره ایالتی معارف واوقاف خراسان نظر به ماده دوم قانون مصوبه دهم دیماه۱۳۰۷، نظر به این نظامنامه هیئت وزراءعظام مورخ پانزدهم اسفند ...