تاریخ راه آهن در نیشابور به دهه ۱۳۳۰ برمیگردد...

تاریخ راه آهن در نیشابور به دهه‌ ۱۳۳۰ برمی‌گردد؛ در کتاب تاریخ جامع راه‌آهن آمده است که خط ریلی شاهرود-مشهد،پس از یک سال و نیم به ایستگاه نیشابور رسید و در ایستگاه نیشابور، اول مرداد ۱۳۳۵، طی مراسمی ...