تفاوت حاکمان

تفاوت حاکمان فردریک کبیر پادشاه آلمان در قرن هجدهم میلادی بر این کشور حکومت می کرد. او به آزادی و دمکراسی اعتقاد داشت و به عقاید مخالفانش احترام می گذاشت. روزی او سوار بر اسب با همراهان خود از یکی از...