تاثیر مبلمان شهری بر گسترش خشونت!؟

تاثیر مبلمان شهری بر گسترش خشونت!؟   نیشابور را «دروازه شرق» و «ابر شهر » می نامند. شهری که گذشته ای بس درخشان داشته است.اماامروزاز آن اعتلا و شکوه گذشته، چه اندوخته ای دارد؟ از کوچه باغ های مصف...