حکومت گران قاجار در نیشابور

حسینعلی میرزا نیرالدوله سلطان حسین میرزا یکی از نوادگان فتحعلی شاه قاجاربود .پدرش پرویز میرزا (۱۳۰۵-۱۲۲۹ه.ق)پسر پنجاه وسوم فتحعلی شاه و لقب نیرالدوله داشت که پس از مرگش این لقب (نیرالدوله) به پسرش حس...