هر وقت شما در مجلس صحبت میکنید، من صدبار خمیازه میکشم...

هر وقت شما در مجلس صحبت میکنید، من صدبار خمیازه میکشم برخی مذاکرات مجلس شورای ملی دوره پهلوی دارای جذابیت‌های فراوانی است. صحبت‌های رد و بدل شده بین نمایندگان می‌تواند موجب ایجاد شدن یک داستان کوتاه ...