اهدا اعضاء هشتاد و ششمین بیمار مرگ مغزی...

اهدا اعضاء هشتاد و ششمین بیمار مرگ مغزی به بیماران نیازمند پیکر هشتاد و ششمین بیمار مرگ مغزی مرحوم علی عین آبادی (از نیشابور) برای اهداء اعضای پیوندی به بیماران نیازمند به مرکز پیوند اعضای مشهد اعزام...