صنعتگران به این دولت امیدوارند وچشم به تدبیرش دوخته اند...

به بهانه بزرگداشت روز جهانی غذا صنعتگران به این دولت امیدوارند وچشم به تدبیرش دوخته اند خرد هرکجا گنجی آرد پدید                      زنام خدا سازد آن راکلید ما باواژه هایی چون آینده بینی ،آینده گزینی...