بیمارستان ۳۲۰ تخت خوابی نیشابور احداث می‌شود...

سرپرست فرمانداری نیشابور: بیمارستان ۳۲۰ تخت خوابی نیشابور احداث می‌شود سرپرست فرمانداری نیشابور گفت: احداث بیمارستان ۳۲۰ تخته خوابی نیشابور و ارتقای دانشکده علوم پزشکی به دانشگاه از اولی‌ترین مباحثی ...