اندیشه ترقی

اندیشه ترقی   اندیشه ترقی در واقع پس از جنگ های ایران و روس که به شکست سنگین ایران انجامید، در ایران مطرح شد. همین اندیشه بود که انقلاب مشروطه را پدید آورد و با طی کردن فراز و نشیب های بسیار تا امروز...