به عهد خویش دیدی او وفا کرد

به عهد خویش دیدی او وفا کرد مرحوم استاد فریدون گرایلی درآخرین روزهای حیات خود چنین سرود: قلم در دست من می‌رقصد از شوق مــرا آورده امشـب بر ســــــــر ذوق قلم بر روی کاغــــــــذ اشــک ریزیم من و تــو...