به بهانه ی کوچ محمد علی سپانلو

به بهانه ی کوچ محمد علی سپانلو دوشنبه بود ۲۱اردیبهشت . با تمام وجود در صفحه ی کوچک تلفن همراهش غرق شده بود. نجاتش دادم، نفسی تازه کرد و گفت: سپانلو هم… گفتم: «بزرگ بود»، گفت .« و از اهالی امروز...