حریم دانشگاه زیر چکمه نظامیان

به بهانه فرارسیدن ۱۶ آذر ، روزدانشجو حریم دانشگاه زیر چکمه نظامیان دانشجویان به اقتضای موقعیت خویش به آزادی و فضای باز برای مطالعه و بحث، برای جریان آزاد اندیشه، برای پژوهش و بیان آزادانه‌ی فکر و نظر...