به بهانه خیام خوانی و مولوی سرایی در شب خیام، نیشابور...

شهرام ناظری شوالیه مردم ,   فرزند خلف و راستین باربد، نکیسا، رامتین، بامشاد، افسانه پیوند رامشگران راستین، از تبار نیایشگران معابد دیروز، نوای خانقاه های قلندرخیز و صدای صوفیان صافی، نغمه پرداز ...