نام های«نیشابور»؛ ابرشهر تاریخ

نام های«نیشابور»؛ ابرشهر تاریخ نام نیشابور برگرفته از نام بنا کننده آن یعنی شاپور می باشد. الحاکم نویسنده تاریخ نیشابور در این باره می گوید: «… شاپور شهر نیشابور را در حوالی قهندز بنا نهاد و مع...