آموزشی- تجربی استارتاپ ویکند

برای اولین بار در نیشابور به همت مرکز رشد فن آوری صورت می گیرد: برگزاری گردهم آیی آموزشی- تجربی استارتاپ ویکند استارتاپ ویکند یک رویداد آموزشی- تجربی در سراسر دنیاست که در ۳ روز متوالی برگزار می گردد...