ناگفته های زرندی از پشت پرده برکناری

گفت و گوی صریح و بی پرده خیام نامه با شهردار برکنارشده نیشابور: ناگفته های زرندی از پشت پرده برکناری یک جریان سیاسی که حیاتش را در نیشابور رو به پایان می بیند، از طریق پادوهایش در شورا به دنبال به دس...