من دیگر شاه نیستم

به بهانه هفتاد وسومین سالروز (۲۵ شهریور۱۳۲۰) برکناری وتبعید رضاشاه من دیگر شاه نیستم پس ازحمله ی برق آسای ارتش آلمان نازی به رهبری هیتلر به لهستان در سپتامبر ۱۹۳۹م(۱۳۱۸ش)، شعله های جنگ جهانی دوم در س...