برنامه جدید حمایتی دولت برای شرکت های تعاونی روستایی و سهامی خاص...

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در شهرستان فیروزه خبر داد: برنامه جدید حمایتی دولت برای شرکت های تعاونی روستایی و سهامی خاص رضا داروغه – معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست ج...