برسد به دست مهندس مظفری

برسد به دست مهندس مظفری شما در حال خواندن ستون آزاد در نشریه ی خیام نامه هستید. قرار است در اینجا از همه چیز بنویسیم و خوشحال می شویم شما هم با ما همکاری کنید. راه های ارتباط با نشریه هم که تلفن و مو...