بازی کامپیوتری ضد موسوی، کروبی و خاتمی!...

بازی کامپیوتری ضد موسوی، کروبی و خاتمی! «فتنه را بگیر»، «بازگشت مختار»، «سقوط موسوی»، «شلیک به مرتد» و «جدال با فتنه گران»! بازیهای کامپیوتری هستند که درونمایه ای با مضامین مبارزه با «فتنه گران» دارد...