بازسازی سرقت، بازسازی اعدام

بازسازی سرقت، بازسازی اعدام   «از قوه قضاییه می خواهیم که متهمان به سرقت ازطلافروشی نیشابور را اعدام نموده و این حکم در محل سرقت اجرا شود.»… نه! نترسید! درست است که اینجا ستون آزاد است و م...