یک هفتم (مروری بر خبرهای هفته )

اگر کسی می خواهد شعاری دهد باید از جیب خودش هزینه دهد نه از جیب ملت ایرنا: رییس جمهور روحانی با بیان اینکه فکر نمی کنم کسی باشد که از خوشحالی مردم ناراحت باشد، گفت: فکر نمی کنم کسی در کشور باشد که از...