آشنایی با اصطلاحات ثبتی

آشنایی با اصطلاحات ثبتی ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت می باشد مانند هر قانون دیگری برای خود هدفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک، حفظ مالکیت مالکین نسبت به آن هاست تا از تجاوز و تع...