«پدر معلوم،مادر معلوم،وطن نامعلوم»!

«پدر معلوم،مادر معلوم،وطن نامعلوم»! اونامش «اشرف» بود! برخلاف اسمش که اشرف مخلوقات بودن انسان را در ذهن تداعی می کرد، یکی از هزاران هزار کودک بی پناهی بود که در هفت آسمان یک ستاره نداشت. مدرسه نمی رف...