انتقاد شدید روزنامه ی «جمهوری اسلامی» از امامان جمعه...

انتقاد شدید روزنامه ی «جمهوری اسلامی» از امامان جمعه: هشت سال مملکت را شخم زدند و سکوت کردید متأسفانه بعضی از سخنرانی ها، پر هستند از تعریض، تحریک، روی اعصاب مردم راه رفتن، به اختلافات دامن زدن و از ...