درخبر ها نیامده بود که :

در خبرها نیامده بود که: ریخت و پاش های«موسسه ی فرهنگی، فرهنگ شهر فیروزه ای» متعلق به برادر یکی از نمایندگان مجلس، همچنان ادامه دارد. در جدیدترین ورژن تبلیغات زودرس انتخاباتی ، پس از «همایش همسران نار...