انتشار خیام نامه ۲۴۴

نقبی به سیمای اجتماعی نیشابور در ورای نیم قرن پیش سال های دورتر نیشابور تصویری منتشر نشده از نخستین نماینده نیشابور در مجلس شورا در این عکس که حدود یک قرن پیش گرفته شده است اولین نماینده نیشابور در م...