انتشار خیام نامه شماره ۲۵۰

  قول معاون معاون رئیس جمهور:تخصیص اعتبار به گردشگری نیشابور را در دستور کار قرار می دهیم عضو شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خبر داد: سرمایه گذاری درنیشابور، اتفاقی نو درجهان اسلا...