انتشار خیام نامه شماره ۲۳۶

  در نشست صنعتگران با فرماندار عنوان شد: اگر فشارها ادامه پیدا کند همین چند واحد هم تعطیل خواهد شد هفت ساله کارخانه ام تعطیل شده؟! یک نگهبان با یک سگ دارم؛ بیمه و مالیات هم باید بدهم؟! «آلپ ایرا...