پرده برداری از گزینه مشترک مروی و سبحانی نیا برای فرمانداری نیشابور...

در نامه ای که «خیام نامه» از مفاد آن مطلع شده است، صورت گرفت: پرده برداری از گزینه مشترک مروی و سبحانی نیا برای فرمانداری نیشابور علی مروی و حسین سبحانی نیا، دو نماینده کنونی شهرمان ، که از هردو با پ...

دیار مغول زده و نمایندگان دلواپس!!!

سر مقاله دیار مغول زده و نمایندگان دلواپس!* یک سال است عمر دولتی نامحمود به پایان رسیده و کشتیبان را تدبیری دیگر آمده است، اما انگار این انتظار بیهوده است که برخی نمایندگان برای احترام به رای مردم (ک...