آشفته بازاری به نام انتخاب رشته!

آشفته بازاری به نام انتخاب رشته! پذیرفته شدن در رشته ای نان و آب دار آن هم در شهر و دانشگاهی معتبر، در نزد بسیاری از خانواده های ایرانی ، اهمیت بسیار دارد و در حقیقت تبدیل به بازی مرگ و زندگی شده است...