انتتقاد اعضای شورا از مدیریت پایانه شهرداری و عدم برخورد حراست با متخل...

انتقاد اعضای شورا از مدیریت پایانه شهرداری و عدم برخورد حراست با متخلفان سهم شهرداری و شورا از جرائم رانندگی چیست!؟ مخالفت با نصب سرعت کاه های متعدد در سطح شهر با مدیریت های ضعیف در شهرداری برخورد خو...