رییس مخابرات نیشابور پاسخ دهد

رییس مخابرات نیشابور پاسخ دهد اما از آقای رییس مخابرات نیشابور حتما انتظار پاسخ گویی داریم. اگر قرار است شماره تلفن های یک شهر تغییر کند آیا باید فقط یک هفته قبل به مردم خبر دهند؟ یکی از دوستان ما چن...