I can,t breathe

I can,t breathe! بعضی وقت ها خبرهایی می شنوی که دود از کله ات بلند می شود و بعد تا که می خواهی چیزی در موردش بنویسی هی دچار خود سانسوری می شوی که الان است متهم ات کنند به تشویش اذهان عمومی! مثلا همین...