ساخت مصلی در مرکز شهر با چه توجیهی؟!

ساخت مصلی در مرکز شهر با چه توجیهی؟! امام جمعه موقت نیشابور: ضروری است اما بهتر بود در جایی خلوت تر و در ابعادی بزرگتر ساخته می شد مدیر اجرایی پروژه:«قرار است» به طور رسمی از اهالی عذرخواهی کنیم مصلا...